|  ورود

در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 81629

مجتبی بکتاشیان

متخصص ژنتیک پزشکی و ملکولی

یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ها 21:00-16:00/نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک