|  ورود

در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 81444

امید ایروانی

متخصص ژنتیک پزشکی و ملکولی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 21:00-16:00/نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک