اخبار

کیست ها جزو بیماری های خوش خیم هستند

کیست های سـینه معادل بیماری های خوش خیم هستند و ریسـک سـرطان را هـم بـالا نمی برنـد. بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرک سلامت، مدیر کلینیـک آناهیـد شـهرک سلامت بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مسـائل و بیماری هـای شـایع که بانوان با آن روبه رو می شـوند کیسـت سـینه است، گفـت: ایـن کیسـت ها بـر خلاف تصـوری کـه عمـوم دارنـد خطرناک نیستند و از ضایعات خوش خیم به شمار می روند کـه از تجمع هـای مایـع داخـل حفره هـای خیلـی نـازک در بافـت سـینه ایجـاد می شـوند.

تولید دستگاه شتابدهنده خطی برای نخستین بار در ایران با مجوز وزارت بهداشت/ صدور پروانه ساخت ایران

دستگاه شتابدهنده خطی برای نخستین بار در ایران توسط شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان تولید و پروانه ساخت آن صادر شد

حفظ دندان های آسیب دیده تا حد امکان در کلینیک سیواک

بیشتر دندان های شیری در صورت عفونت باید کشیده و از دهان خارج شـوند ولی دنـدان های دائمی حتـی در صورت بـروز عفونـت در بیشـتر موارد مـی تواننـد ترمیـم شـده و باقـی بمانند. به گزارش روابط عمومی شـهرک سلامت، مسـئول فنـی کلینیـک سـیواک بـا بیـان اینکـه سـاختار دندان هـای شـیری با دندان های دائمی کاملا متفاوت اسـت، می گوید: دندان هـای شـیری بـر خلاف دائمـی هـا دارای کانال هـای جانبی نیز هستند که برخی اوقات از دسترس خارج هستند و دنـدان پزشـک نمـی توانـد همـه آنهـا را کامـل درمـان کنـد.

تلاقی تکنولوژی و درمان در شهرک سلامت اصفهان

مرکــز جراحی محدود نــگاره باهدف تلاقــی تکنولوژی و درمان، مجموعه ای منحصر به فرد با بهترین امکانات، تجهیزات و دستگاه های به روز و مدرن پزشکی با برترین برندهای آمریکایی، فرانسوی و آلمانی دارای سیستم یکپارچه استرلازاسیون مرکزی و اتاق های عمل اســتاندارد بــا آخرین تکنولوژی در طراحی و ســاخت فضای فیزیکی است.

همکاری بیمار برای درمان در کلینیک سیواک شهرک سلامت

مدیـر دندانپزشـکی سـیواک بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه در هـر مجموعـه خدماتـی باید به آن توجـه شـود، تکریـم ارباب رجـو ع اسـت، میگویـد: در کشـوری زندگی می کنیم که فرهنگ غنی با نقاط درخشان دارد؛ امـا خیلـی از جنبه هـای ایـن فرهنـگ مغفـول مانـده و لایه ای از غبـار روی آنها را فرا گرفته اسـت.