دکتر کتایون ترابی

دکتر کتایون ترابی

پزشک غربالگری

ویزیت: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8الی 13

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: