دکتر الهام معظم

دکتر الهام معظم

متخصص پزشکی اجتماعی، مشاوره پیشگیری از سرطان و تعیین ریسک سرطان

ویزیت: یکشنبه  21:00-16:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: