دکتر شادی کاظمی

دکتر شادی کاظمی

متخصص بیماریهای داخلی

ویزیت: چهارشنبه 9:00-12:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: