دکتر گلناز روضاتی

دکتر گلناز روضاتی

بورد تخصصی بیماریهای داخلی

ویزیت: شنبه ها و یکشنبه ها 9:00-11:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: