دکتر سیمین اسماعیلی

دکتر سیمین اسماعیلی

پزشک عمومی

ویزیت: یکشنبه ها 14:00-9:00 و 20:00-16:00

چهارشنبه ها 20:00-16:00

 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: