دکتر مهدی منتظری

دکتر مهدی منتظری

پزشک عمومی

ویزیت: شنبه ها 13:00-9:00

دوشنبه ها 21:00-16:00

پنج شنبه ها 14:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: