دکتر مینا عباسیان

دکتر مینا عباسیان

عمومی

ویزیت: شنبه ها، دوشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها 13:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: